Lilliehorn Konsult AB


Folkuniversitetet

"Diplomerad fastighetsförvaltare"

hösten 2014 + våren 2015

Nu är det åttonde säsongen med Folkuniversitetets kurs "Diplomerad fastighetsförvaltare". Se länk!

Min del av kursen är att undervisa i momenten "Fastigheter och byggande", "Hållbarhet, kvalitet och miljö" samt "Kundvård och marknadsföring".

Jag kommer successivt att lägga ut material från mina föreläsningar, kompendier, länkar med mera här på websidan. Lycka till!

OBS! Under arbete! Jag håller på att lägga in länkar och dokument. Allt fungerar ännu inte  till 100 %! Dokument som kommer att kollas och eventuellt revideras och uppdateras inför föreläsningen är markerade med "preliminär"! Den slutliga versionen markeras med röd text!


Per Lilliehorn > Lilliehorn Konsult AB > Drottninggatan 33, 2tr > 111 51 Stockholm > +46-70-991 83 56


per@lilliehorn.se

Moment "Fastigheter och byggande"

3. Föreläsning, torsdag 18 september, introduktion

Diagnostiskt prov

140203_Att skriva uppsats

Modell för projektredovisning (uppsatsdisposition)

AFF 1 - Aff-systemet och objektsbeskrivningen, hjälpmedel för inventering

4. Föreläsning, tisdag 23 september, Arkitektur/stadsbyggnad

5. Föreläsning, torsdag 25 september, Fastigheten Kungstensgatan 45 m m

Fastigheten Kungstensgatan 45, rundvandring


Fortsättning arkitektur/stadsplanering


Miljonprogrammet

Föreläsningen baseras i huvudsak på

Så byggdes husen 1880 - 2000

Byggnaden som system

6. Föreläsning tisdag 30 september, Så byggdes husen

- installationsteknik

7. Föreläsning, torsdag 2 oktober,

- byggnadsfysik

- byggnaden som system

Föreläsningen baseras i huvudsak på

Så byggdes husen 1880 - 2000

Varmt och vädrat

Byggnaden som system


Bygga-bo-dialogens utbildningsmaterial

8. Föreläsning, tisdag 7 oktober,

- vanliga fel och brister

- vanliga skador

Föreläsningen baseras i huvudsak på

Deltagarnas egna erfarenheter

Så byggdes husen 1880 - 1940 (Bjerking)

9. Föreläsning, torsdag 9 oktober

- Underhållsplanering,

- Plan- och bygglagstiftningen (PBL/BBR)

- Miljölagstiftningen

- Arbetsmiljölagstiftningen

10. Föreläsning, tisdag 14 oktober,

- Fortsättning PBL, miljöbalken mm

- Fastighetsägarens ansvar

16. Föreläsning, tisdag 11 november, Nyckeltalsanalys

17. Föreläsning, torsdag 13 november, AFF - Upphandling av förvaltningstjänster

22. Föreläsning, tisdag 2 december, Projektledning - Byggprocessen i ett ombyggnadsprojekt

Moment "Hållbarhet, kvalitet och miljö"

47. Föreläsning, torsdag 26 mars, Hållbarhet, kvalitet och miljö 1

- energi och energieffektivisering

- Hållbarhetsbegreppet med mera

Introduktion, begreppet hållbarhetprel

Miljökvalitetsmålen

Livscykelbedömningar

Avfall/restprodukter

Radon, prel

PCB

48. Föreläsning, tisdag 31 mars, Hållbarhet, kvalitet och miljö 2

- Att välja byggmaterial m m

Miljöfrågor i byggande och förvaltning, prel

Att välja byggmaterial

Förorenad mark

Buller

Praktisk övning med Byggvarubedömningen.

Ta med egna bärbara datorer!

Moment "Kundvård och marknadsföring"

53. Föreläsning PL/LA, tisdag 28 april - Samarbetsformer HV/HG

Samarbetsformer

Facility Management

54. Gästföreläsning, tisdag 5 maj - Kund- och marknadsprocesser

56. Föreläsning, tisdag 12 maj, Servicemannaskap och kundrelationer

Servicemannaskap och servicerelationer

58. Föreläsning, torsdag 21 maj - Samarbete genom tjänster, avtal, - Upphandling av förvaltningstjäster. Fördjupning AFF

AFF-avtal i praktiken

Ny AFF-generation

59. Föreläsning, tisdag 26 maj - Samarbete genom tjänster, avtal

Ramavtal med mera

Inlämning av uppsatser

Förberedelse av uppsatspresentation 

60. Uppsatspresentationer, torsdag 28 maj.

Korta presentationer av elevernas projekt

Avslutning!